ผู้ประสานงาน | Event coordinators

   1.นางรัชนีวรรณ  อ่อนนวน
  Mrs.Ratchaneewan  On-nuan

  ติดต่อข้อมูลโรงแรม
  Room reservation

  08-6198-2253

  2.นางนิลนภา  จังหาร
  Mrs.Ninnapa Janghan

  สถานที่แข่งขัน, รายการแข่งขัน
  Venue of competitions and list of competitions

  08-9557-0572

  3.นายณรงค์เดช ชัยวรรณา
  Mr. Narongdej Chaiwanna

  4.นางสาวนิโลบล  กันมุข
  Miss. Nilobon Kanmook

  การลงทะเบียนข้อมูลการแข่งขัน
  Registration of the details of competitions

  08-8263-0626


  08-1950-2559

  5.นายทวีวัฒน์  นันต๊ะวงค์
  Mr.Taweewat Nantawong

  การรายงานผลการแข่งขัน
  Competition results announcement

  08-7359-1489

  6.นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
  Mr.Wachirawit Praman

  เสื้อของที่ระลึก/ประสานงานทั่วไป
  Souvenir and general coordinator

  08-6049-2093