คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะมหกรรมวิชาการฉบับร่าง