1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
8. E-Service

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
5. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
3. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
4. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน