Skip to content
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการเรียนการสอน
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

ค่ายอบรมภาวะผู้นำสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

samakkhi 23 มีนาคม 2566

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

samakkhi 23 มีนาคม 2566

แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education

SWK 22 มีนาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

samakkhi 20 มีนาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยโครงงานฐานวิจัย

samakkhi 19 มีนาคม 2566

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

samakkhi 19 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

samakkhi 19 มีนาคม 2566

การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

samakkhi 19 มีนาคม 2566

E-Service

งานการเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

โปรแกรม i - student

E-MONEY

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

อีเมลบุคลากร

ระบบขอใช้จอ LED

E-Book

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th