Skip to content
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการเรียนการสอน
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

SWK 3 มกราคม 2566

กิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก)"

SWK 3 มกราคม 2566

โปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2023

SWK 26 ธันวาคม 2565

โปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา

SWK 25 ธันวาคม 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสามัคคีวิทยาคมและโล่รางวัล “เด็กดีศรีสามัคคี” ประจำปีการศึกษา 2565

SWK 24 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม Christmas Day and New Year eve 2022 โครงการ English Program ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565

SWK 24 ธันวาคม 2565

บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการ English Program (SMEP) วันที่ 21 ธันวาคม 2565

SWK 23 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดและกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565

SWK 17 ธันวาคม 2565

E-Service

งานการเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

โปรแกรม i - student

E-MONEY

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

อีเมลบุคลากร

ระบบขอใช้จอ LED

E-Book

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th