Skip to content
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตภูกามยาว

Tanawut 19 กันยายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีศูนย์การศึกษาและความร่วมมือด้านภาษาระหว่างประเทศ แห่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

Tanawut 29 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

Tanawut 24 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Tanawut 24 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Tanawut 22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม OBEC Cambridge school summit 2022

Tanawut 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

Tanawut 16 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tanawut 10 สิงหาคม 2565

E-Service

งานการเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

โปรแกรม i - student

E-MONEY

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

ระบบขอใช้จอ LED

อีเมลบุคลากร

E-Book

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th