ข่าวการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

Scroll to Top