Skip to content

การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : เยาวลักษณ์ พรมรินทร์

บทคัดย่อ :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายก่อนและหลังการใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจำนวน 244 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามวัดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และแบบวัดความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจ  อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีเท่าคนทั่วไปต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปสูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจอยู่ในระดับดีพอใช้ต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ  ดีมาก สูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ)