Skip to content

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : รัชนี เลิศเกษม

บทคัดย่อ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 134 คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Ramdom Sampling)   เครื่องมือวิจัย ประกอบ ด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะ  แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ   แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแบบทดสอบความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน    รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว 31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน  สามัคคีวิทยาคม  ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ    ชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้อยู่ในระดับ  ปรับปรุง ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ ในระดับ ดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาพรวมและทักษะที่จำแนกเป็นรายเรื่องจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่   (1) มวลอะตอมและมวลโมเลกุล  (2) โมลสัมพันธ์   (3) ความเข้มข้นของสารละลาย   และ (4) สารละลายในชีวิตประจำวัน   พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน ระดับ น้อย ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ซึ่งทุกรายการอยู่ในระดับ มาก สูงกว่าและแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ ของนักเรียนรายวิชา ว31221  เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  อยู่ในระดับ ดีพอใช้ ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.   ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัด     การเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะ    การคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  อยู่ในระดับ  พอใช้  ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.   ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ในระดับ พอใช้ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ)