Skip to content

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย