Skip to content

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยโครงงานฐานวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยโครงงานฐานวิจัย

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย