Skip to content

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย