Skip to content

ค่ายอบรมภาวะผู้นำสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ค่ายอบรมภาวะผู้นำสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม