Skip to content

กิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมสันป่าแดง 2 และหอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติมปฐมนิเทศ : https://drive.google.com/…/16co3fWXsijX5WuE4t…

รูปภาพเพิ่มเติมประชุมผู้ปกครอง : https://drive.google.com/drive/folders/1YCzj7QiROnnF6xbbJfPx9JMa2HS5J-s2?usp=sharing