โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดี

1.นายกฤตยชญ์ พรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .13 สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัล Outstanding Excellent Youth Morality, ethics and volunteers Award (เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา)

2.นางสาวพรนภัส ปาละสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .8 ได้รับรางวัล Outstanding Excellent Youth Education and Music Award

ได้รับประทานรางวัลจาก พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

INTERNATIONAL ACHIEVEMENT HONORED

YOUTH INTERNATIONAL MODEL PRIZE 2023

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

จัดโดย YOUTH INTERNATIONAL MODEL ร่วมกับ องค์กรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย – อาเซียน สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย

Scroll to Top