วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้อ่านประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้อ่านประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทุกคน ได้ร่วมกันแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอีกด้วย

Scroll to Top