โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ ดูงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hup)

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ ดูงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hup) ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติหลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge Intertional Program) รายชื่อคณะผู้ศึกษาเรียนรู้ ดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดังนี้

1. นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

2. นางสุธีรัตน์ อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

3. นางมาลิณี นันตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4. นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

5. น.ส.ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1

6. น.ส.สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

7. นางดวงเดือน รติพรรณพงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

8. น.ส.กัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

9. น.ส.นิศากร ขันใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

10. นายฐปนนท์ ใจกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

11. นายยศวริศ สิงหราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

12. นางสาวกัลยา แต่งตั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

Scroll to Top