Skip to content

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ย่อ: ส.ว.ค.) ชื่อเดิม โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายสามัคคีวิทยาคม เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

          โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อตั้งขึ้นโดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2451 ตรงกับปีที่ 41  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบหนึ่งศตวรรษใน พ.ศ. 2551 จัดเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

พ.ศ. 2451

เปิดทำการสอนครั้งแรกทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายขึ้นที่ เชิงดอยวัดงำเมือง ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย สามัคคีวิทยาคม” เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา

พ.ศ. 2460

ขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ 4

พ.ศ. 2469

ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่ศาลาวัดเจ็ดยอด เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก

พ.ศ. 2479

ทางราชการได้ซื้อที่ดินของมิชชันนารีอเมริกาที่สันป่าแดงและมีผู้บริจาคสมทบรวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 50ไร่ และจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่

พ.ศ. 2480

กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2หลัง คือ อาคารพลศึกษาและโรงอาหาร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20,000 บาท และเปิดสอนวิชาสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2512

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมดำเนินการสอนตามหลักสูตร คมส.

พ.ศ. 2518

สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและนักเรียน จัดซื้อที่ดิน จำนวน 25ไร่ 3งาน 93ตารางวา ราคา 40,000บาทมอบให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็นไร่ฝึกเกษตร ตั้งอยู่บ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากโรงเรียน 5ก.ม.

พ.ศ. 2519

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา ราคา 32,795 บาท เพื่อใช้สร้างบ้านพักครูให้โรงเรียนตั้งอยู่บ้านใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายห่างจากโรงเรียน3กม.

พ.ศ. 2528

สมาคมนักเรียนเก่าสามัคคีวิทยาคมและสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 76ตารางวา ราคา 2,800,000บาทมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับนักเรียนนักเรียนพักผ่อนและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ อยู่ติดโรงเรียนทางด้านหน้า

พ.ศ. 2530

กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 3,251,000บาทเพื่อสร้างหอประชุมแบบมาตรฐาน 101ล/27 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2535

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ280,000บาท ในการปรับพื้นที่สนามลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กีฬา

พ.ศ. 2536

เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 170คน ทำให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำเขตการศึกษา 8

พ.ศ. 2537

กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณปี 2537 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน15,620,000 บาท และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2โดยใช้ที่ดินแปลงที่2โดยใช้ที่ดินแปลงที่ 2ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2537 จำนวน 2 ห้องเรียน100 คนและฝากเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พ.ศ. 2542

โรงเรียนเปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการจัด ชั้นเรียน 12-12-12/15-17-15 ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษโดยได้รับอนุญาตหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27เมษายน2542จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2544

โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรดีเด่นโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2545

โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ศิลปะข.

พ.ศ. 2546

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WorldBank ศูนย์ SEAR (StudentsEnglishAccessRoom) เป็นโรงเรียนแนวใหม่ คือโรงเรียนวิถีพุทธICT

พ.ศ. 2547

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่างประจำ ปีการศึกษา 2548โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2549

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฉลองครบรอบ 100 ปีสามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน 324 ล. โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 17,441,000บาทและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 629,000 บาท รวม 18,073,000 บาท สร้างเสร็จในปี 2551

พ.ศ. 2551

จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี คือ งาน“ร้อยใจร้อยไมตรี หนึ่งร้อยปี สามัคคีวิทยาคม”ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

พ.ศ. 2552

โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
ปัจจุบันเปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแผนการจัดชั้นเรียน 12-12-12 / 15-15-15
- โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแผนชั้นเรียน
- โรงเรียนโครงการหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2553

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2554

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในยุคโลกไร้พรมแดน (Globalization Network School : G.N.S)

พ.ศ. 2555

- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ขยายผลโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนทำ MOU ร่วมพัฒนาทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คือ วิทยาลัย Macleans College, Auckland และ Avondale College ประเทศ นิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัย Zhanjiang Normal University ประเทศจีน
- ดำเนินการธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาเชียงราย

พ.ศ. 2556

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียน750 ปี สามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน 324 ล. (ตอกเข็ม) โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 21,4000,000บาทสร้างเสร็จในปี 2557

พ.ศ. 2557

ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบินยุทธวิธีถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินยุทธวิธีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินลำเลียง ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ประจำปี 2557