Skip to content

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปุณยาพร จอมใจหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ

นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร

นางศุภรางค์ บุญยิ่ง

นางกรุณา ปฐมธรรมการ

นางชนุพร ชุมภู

นางกนกวรรณ ทองคำ

นางสาวอัญชลี นางแล

นางสาวดุษฎี เชตะวัน

นางสาวสุภาพร สุพนัส

นางสาวสุพรพิศ ดอนชัย

นายสถาปัตย์ พละทรัพย์

นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด

นางปวิชญา จินดา

นายจักรพงษ์ ใจการ

นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว

นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้า

นางสายรุ้ง แสวงงาม

นางสาวจิตรลดา คันธะวงค์

นายอำพน คำเขียว

นางพรพิมล ตันกูล

นางโสมภิลัย สุวรรณ์

นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์

นางสาวจรัสขวัญ แสนขัติ

นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล

นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ

นางสาวไพลิน ทาแกง

นางมณัชยา ปีบ้านใหม่