Skip to content

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางโสภา ประจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสันติ ชุมภู

นางสาวภรณ์กนก อุปชัย

นางพุฒิมาศ สุภาวรรณ

นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์

นางพัชนี หล่ายโท้

นางสาวสาวิตรี เทพอุดม

นางสาวปรารถนา ศิริกัน

นางสาวพรพิลา มาลัย

นางสาววิริยา ครบเบญจะ

นายธีระพงษ์ ผิวผ่อง

นายเกียรติศักดิ์ มาไกล

นางสาวศุภนุช ไวทยะสิน

นางสาวสโรธร เต็มอุ่น