Skip to content

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอำพร สกุลวงศ์ธนา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพิทักษ์ ทองมูล

นางเตือนใจ ไชยศิลป์

นางนพสร ท้าวเขื่อน

นายชาญณรงค์ กันคำ

นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว

นายสุริยา อ่อนหนองหว้า

นางวิไล สารธนกุล

นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม

นางสาววาสนา สดใส

นางจันทร์จิรา หัตถกอง

นางทิพวรรณ์ เขียวสิงห์

นางสาวศิริณภา แก้วปันมา

นางสาวจันทร์จิรา วิลัยพร

นายญาณวัฒน์ สมบูรณ์

นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก

นางสาวณัฐพร แลเชอะ