กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิทธิชาย ณ ลำปาง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูดนตรีสากล​

นายปราโมทย์ บุญทอง

ครูทัศนศิลป์​

นายสมบุญ ไชยวงค์

ครูดนตรีไทย​

Scroll to Top