Skip to content

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิทธิชาย ณ ลำปาง

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูดนตรีสากล

นายปราโมทย์ บุญทอง

ครูทัศนศิลป์

นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว

ครูทัศนศิลป์

นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ

ครูดนตรีสากล

นายสมบุญ ไชยวงค์

ครูดนตรีไทย

นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์

ครูนาฏศิลป์

นางสาวเมธิกา ไม้แสนช่าง

ครูทัศนศิลป์