Skip to content

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมยุรี สันวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ แก้วมหาคุณ

นางดาระณี กรุงศรี

นายเลวัลย์ สันดุษิต