Skip to content

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายนิคม กาวิละ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ

นายอำนวย นันทฤทธิ์

นางจำรัส นันทฤทธิ์

นางสายชน ต๊ะยาย

นางสาวสกุลรัตน์ วงค์วิชัย