ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายโสภิต สุขเกษม

พ.ศ. 2484 - 2496

นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ

พ.ศ. 2496 - 2505

นายม้วน ธนะชัยขันธ์

พ.ศ. 2505 - 2512

นายบรรจง พงศ์ศาสตร์

พ.ศ. 2512 - 2520

นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ์

พ.ศ. 2520 - 2527

นายประสิทธิ์ แสนไชย

พ.ศ. 2527 - 2530

นายอรุณ อาษา

พ.ศ. 2530 - 2532

นายบุญส่ง ไชยลาม

พ.ศ. 2532 - 2537

นายธารา จาตุประยุณ

พ.ศ. 2537 - 2543

นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่

พ.ศ. 2543 - 2549

นายปรีชา พัวนุกุลนนท์

พ.ศ. 2549 - 2551

นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์

พ.ศ. 2551 - 2553

นายประเสริฐ กันธะวัง

พ.ศ. 2554 - 2557

ดร.ธวัช ชุมชอบ

พ.ศ. 2557 - 2561

นายอดุลย์ นันท์บัญชา

พ.ศ. 2561 - 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ

พ.ศ. 2562 - 2565

นายจรัล แก้วเป็ง

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
Scroll to Top