SWK

การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การพัฒนาโครงงานออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมผู้วิจัย นายณรงค์เดช ชัยวรรณา

การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะการแก้ปัญหา

https://sites.google.com/samakkhi.ac.th/krumayrose-swk- …

การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะการแก้ปัญหา Read More »

Scroll to Top